ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

กังหันลมยักษ์ เขายายเที่ยง

กังหันลมยักษ์ เขายายเที่ยง

กังหันลมยักษ์ เขายายเที่ยง

กังหันลมยักษ์ เขายายเที่ยง นักเดินทาง แห่เดินทางไป ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา ในฤดูหนาวกัน ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยยิ่งไปกว่านั้น ที่เขายายเที่ยง ต.ค ทดลองไผ่ อ่าเภอ สี

ขนคิ้ว จังหวัด จังหวัดโคราช มีนัก ท่องเที่ยว แห่เดินทางไป เซลฟื้ ก้งหันลม

ยักษ์ 12 ต้นบนยอดดอยที่ กฟผ. เปิด ให้ นักเดินทาง ได้ ท่องเที่ยว ดู สัมผัส

อากาศ บริสุทธิ์ แล้วก็ขี่จักรยาน กินลมชมวิว ดูสาย หมอก แสงอาทิตย์ อ่อนๆ

เช้า

ซึ่ง บ้าน เขาคุณยาย เที่ยงตรง ใต้ ที่ รอบๆ อ่างเก็บน้ำ ตอนบน ของ ยอดดอยคุณ

ยาย เที่ยงตรง ที่ นี้ อยู่ภายใต้ การดูแล ของ กฟผ. ที่ชอบมีนัก ท่องเที่ยว ‘ไม่น้อย

เลยทีเดียว เดินทางขึ้นมา ดู รวมทั้ง สัมผัส อากาศ บริสุทธิ์ บน ยอดดอย ใน เวลา

เช้ามีด พร้อมด้วย ดู ภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำตอนบน ที่ ใช้ แรงกดดัน จากน้ำดูด ไป

พักไว้ ก่อน ปลดปล่อย ลง ไป หมุน เครื่องจักร เพื่อ ปั่น เป็น กระแสไฟ จ่ายให้ คน

ภายใน จังหวัดนครราชสีมา ได้ ใช้

โดย ใน ตอน วันสุดสัปดาห์ หรือ ตอน หยุด ยาว เทศกาลต่างๆ ชอบ มีนัก ท่อง

เที่ยว แวะเวียน มา ท่องเที่ยว ดู ตลอดวัน ซึ่ง ปัจจุบันนี้ กฟผ. ได้นำกังหันลม

ยักษ์ มา จัดตั้งเพิ่มเติมอีก 12 ต้น ถูกจุดดู ทิวทัศน์ บน ยอดดอย ตรงกันข้าม กับ

อ่างเก็บน้ำ ลำตะคอง เพื่อ ใช้ผลิต เป็นไฟฟ้าเพิ่มเติม