ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้จัดทำ เว็บไซต์ เพื่อธุรกิจและกิจการของคุณ !!

website นึงมีงานหลายอย่างหลากหลายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและจัดทำ โดยเราจะเเบ่งการทำงานออกเป็นส่วน ๆ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ๆ ไป จากปรัชญาที่ว่า ไม่มีใครเก่งไปหมดในทุกเรื่อง คนที่ถนัดงานออกแบบอาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะทำไม่ได้ในส่วนของ programing และคนที่เป็น programing อาจจะเขียนเนื้อหาข้อมูลสื่อสารกับผู้อื่นไม่ถนัด เป็นต้น ฉะนั้น..เว็บไซต์ จะดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายหรือประสบความสำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ หน้าที่รวมกัน ในบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของการจัดทำ เว็บไซต์ ว่า หากเรามีทีม เราควรจะแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นทีมอย่างไรให้เหมาะสม

การแบ่งหน้าที่ในรูปแบบแผนผัง


ในการจัดทำ website หากต้องการให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย และประสบความสำเร็จคงต้องหาทีมในการทำงานและบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยหน้าที่ภายในเว็บไซต์จะแบ่งออกไปตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลไป สำหรับหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งก็จะมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

ตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้จัดทำ เว็บไซต์ เพื่อธุรกิจและกิจการของคุณ !!

WEB PROGRAMER

web programer มีหน้าที่ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความฉลาด สามารถติดต่อกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ คอยดูแลพัฒนาเว็บและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของเว็บไซต์ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ ควรมีทักษะทางด้างการเขียนโปรแกรม ในแบบ web application เช่น ภาษา ASP, PHP เป็นต้น

ตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้จัดทำ เว็บไซต์ เพื่อธุรกิจและกิจการของคุณ !!

WEB CONTENT

web content มีหน้าที่ในการจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้เป็นเว็บมาสเตอร์ ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาเขียน สามารถเขียนแล้วผู้ที่อ่านเข้าใจง่าย และควรเป็นผู้ที่สนใจในข่าวสารรอบตัว เนื่องจากว่า หน้าที่นี้อาจจะจำเป็นต้องคอยนำข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนำมาลงเผยแพร่ภายในเว็บไซต์อยู่เสมอ ๆ

ตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้จัดทำ เว็บไซต์ เพื่อธุรกิจและกิจการของคุณ !!

WEB DESIGN

web design มีหน้าที่ในการออกแบบจัดทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับกราฟิค สีสัน เลย์เอาท์ ของหน้าเว็บเพจทั้งหมด ตามที่ webmaster ได้ทำการกำหนดทิศทางรูปแบบของเว็บไว้แล้ว หรืออาจะนำเสนอสิ่งสร้างสรรให้เว็บมาสเตอร์พิจารณา ผู้ที่จะทำหน้าที่เว็บดีไซด์ควรมีความคิดในเชิงสร้างสรรมีจิตนาการ สามารถใช้งานโปรแกรมประเภท กราฟิค ดีไซด์ ได้อย่างคล่องตัว เช่น โปรแกรม Photo Shop, Flash เป็นต้น และเป็น Creator ที่ดี ไม่ลอกผลงานผู้อื่น หรือหากมีการนำกราฟิคจากที่อื่นมาใช้ควรให้เครดิตผู้สร้างสรร

ตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้จัดทำ เว็บไซต์ เพื่อธุรกิจและกิจการของคุณ !!

WEB PROMOTION

web promotion มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป หรือเราอาจจะเปลี่ยนหน้าที่ชื่อตำแหน่งนี้เป็น WEB Markting ก็ได้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของเว็บเราก็สามารถถือเป็นการทำตลาดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน ผู้ที่ทำหน้าที่นี้อาจจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท่องเว็บไซต์มาพอสมควร และเข้าใจเรื่องของ Search Engie อย่างดี เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เว็บส่วนใหญ่เรามุ่งไปที่ Search Engie เป็นหลัก อย่างเช่น GOOGLE.com เป็นต้น website จะประสบความสำเร็จหรือไม่ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกัน

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดและการจัดทำเว็บไซต์ในระบบทีม (TEAM) ที่จะช่วยให้เว็บของคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่นั้นก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ควรจะเป็นในการจัดทำเว็บไซต์ ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว เว็บไซต์ ๆ นึงอาจจะมีเฉพาะ webmaster เพียงคนเดียวแล้วรับผิดชอบทำเอง ดูแลเอง ออกแบบเอง เขียนโปรแกรมเอง เขียน contents เอง ประชาสัมพันธ์เอง ก็เป็นได้ อย่างไรเสีย งานทั้งหมดของเว็บไซต์นึง ๆ ก็จะมีอยู่ตามที่ได้แนะนำไปพอเป็นแนวทาง

สนใจงานติดต่อเราได้ที่นี่ รับทำ SEO