ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ ด้านใน วัดสระกำแพง ใหญ่ ตั้งอยู่ ใน อำเภออุทุมพรวิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น วังเขมรโบราณสถาน ที่ แก่ กว่า 1,000 ปี เป็น พระราชวังหิน

ขนาดใหญ่ แล้วก็ บริบูรณ์ ที่สุด ของ จังหวัด ด้านใน วัดมี สรีระ ของหลวง ปู่ เครื่อง

สุภัทโท อดีตกาลเจ้าอาวาสวัด สระ กำแพง ใหญ่ ซึ่ง เป็น เกจิ มีชื่อ ของ จังหวัด

ศรีสะเกษ ยิ่งไปกว่านี้ ยังมี สั่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อยู่ หลาย ที่ ทั้งยัง โบสถ์

พญานาค ที่ ติดตั้ง พระเมี้ยะ มุนี เลียนแบบ รูปหล่อ หลวงปู่ เครื่ององค์ ใหญ่ ถ้ำ

เงินถ้ำทองคำ ฯลฯ

ด้านใน วัด พื้นที่ ออกจะ กว้างใหญ่ มี สั่งปลูกสร้าง ที่ วิจิตรตระการตา สวย หลาย

จุด เริ่ม จาก พระราชวัง หิน สระ กำแพง ใหญ่ ตัว พระราชวัง มีลักษณะ เหมือน

เจดีย์ หรือ ปรางค์ โบราณ 3 องค์ บน ฐาน เดียวกัน ก่อด้วย หินทราย มี ก้อนอิฐ

แซม ข้างหน้า มี วิหาร ก่ออิฐ 2 ข้างหลัง โอบล้อม ด้วย ระเบียงคต ก่อ ด้วย

หินแลง และก็ หินทราย มี ประตู ซุ้ม ทั้งยัง 4 ด้าน

ปรางค์ ประธาน มี ทับหลัง จำหลัก ภาพ พระอินทร์ ทรง ช้าง ทิศเหนือ บน ฐาน หิน

เดียวกัน มีปรางค์ ก่อ ด้วยก้อนอิฐ เหนือ กรอบประตู มี ทับหลัง ที่นารายณ์

บรรทม สินธุ์ อยู่ เหนือ พญา อนันตนาคราช กึ่งกลาง ทะเลน้ำานมแทงบอลออนไลน์

ซึ่งมีความงาม ยิ่ง จาก กรคุ้ยหาซ่อม ของ กรมศิลปากร เมื่อปี พุทธศักราช

2535 เจอวัตถุโบราณ ที่ มีคุณค่า ข้างใน รอบๆ พระราชวัง หิน สระกำแพง ใหญ่ อีก

เยอะๆ มีการขุดเจอพุทธรูป ปาง นาค ปรก เป็น พุทธรูป ที่ แกะด้วย หิน หินผา

ทราย คาดการณ์ ว่า สร้าง ใน ยุค พระผู้เป็นเจ้าสถานที่ วรมันรั ชกาลที่ 2-3 ราวปี

พุทธศักราช 1153 การันตี ถึง ความเก่าแก่ ว้ตถุโบราณ ที่ นี้ ได้ อย่างดีเยี่ยม

เว้นแต่ พระราชวัง โบราณ ข้างใน วัด ยัง มี รูปหล่อ หลวง ปู่ เครื่อง องค์ ใหญ่ ที่ ใต้

ฐานนี้ จะมีสังขารของหลวงปู่เครื่อง ตั้งอยู่ สามารถ เข้าไป ไหว้ สักการะบุชา ได้

ทุกเมื่อเชื่อวัน ข้างหลัง ของสงฆ์ จะเป็น พิพิธภัณฑสถาน วัดสระกำแพงใหญ่

ยิ่งกว่านั้น ยัง มีวิหารที่ ข้างใน ติดตั้งพุทธรูป นาค ปรกหินผา ที่ แก่กว่าพันปี ใต้

ถ่าย พระ วิหาร มี ถ้ำ เงิน ถ้ำทองคำ ที่มี พระบรมธาตุ ทุกวัน กำเนิด อยู่ รอบ ทาง

เดินาย ใน ถ้ำ สามารถ ทำบุญทำทานตาม วันเกิด ได้

โบสถ์ ที่ข้างหน้า เป็น บันได พญานาคสวย ตั้ง พระเมี้ยะ มุนี เลียนแบบ ไม่ต้อง

ไปไกลถึงประเทศพม่า รอบๆ ฟุตบาทมี รูปปั้น พระสีขาว ปริมาณ 111 รูป อุ้ม

บาตร มีเหรียญ ข้างหน้าสำห รบ ตักบาตร บุญทำทาน ให้ครบ ทุก องค์ เพื่อ

ความเป็นมงคล ไปเที่ยวกัน