ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วัดพระบรมธาตุนครชุม กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุนครชุม กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุนครชุม กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุนครชุม กำแพงเพชร สร้างขึ้น มากับเมือง นคร ชุม เป็น วัด ประจำเมือง สิ่งจำเป็น ที่สุดด้านในวัด ก็คือ พระบรมสารีริกธาตุ นครชุมมหาเจดีย์ ทรงสูงใหญ่ สวยสดงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรม แล้วก็ สี ทองคำงาม ทั้งยัง องค์ เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดากอง ใน
เมืองเมียนมาร์ เป็นพระบรมสารีกธาตุ เจดีย์ ที่ ใส่ พระบรมสารีริกธาตุ ปริมาณ
9 องค์ เมื่อ ได้เข้ไปนมัสการรวมทั้งบูชาแล้ว ดังได้เจอ กับพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าด้วยตัวเอง เป็น พระบมสารีริกธาตุ เจดีย์ที่อยู่คู่เมือง จังหวัดกำแพงเพชร มา
ตั้งแต่ยุคเป็นเมืองนครชุม ใช้เวลาเป็นเวลานานมากกว่า 600 ปี เดิมนั้นเป็น
เจดีย์ทรงพุ่ข้าวบิณฑ์(หรงดอกบัว)สามองค์ตั้งอยู่บน ฐาน เดียวกัน ในปี พ.ศ
2414แซเพียงพอ(แซภอ หรื พระยา ตะ ก่า) รวมทั้ง พ่อค้ ไม้ชาวเขามีใจ เชื่อ
ถือ จะ บูรณช่อมแซมพระเจดีย์วัด พระบรมสารีริกธาตุ นคร ชุม โดย สร้าง ครอบ
ฐานเดิม พรเจดีย์ก็เลยมีรูปร่างอย่าง ที่มองเห็น ในตอนนี้ ด้านใน ใส่ พระบรม
สารีริกธาตุ ปริมาณ 9 ท่น ซึ่งเป็น ศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
จังหวัดกำแพงเพชร อีกแห่งหนึ่ง ยิกว่านั้นข้างในมี ศาสนสถานที่สำคัญ หลาย
ชนิด อาทิเช่น โบสถ์ข้างหลังเก่า พระวิหาร วิหารพระนอน ศาลาเรือน ไทย
นอกจากนั้น ยังมี ศาลาการเปรียญ ที่ ใช้เป็น ศูนย์ วัฒนธรรม ไทย สายสัมพันธ์
ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งวิชาความรู้แก่ ชุมชน

Phra Borommathat Nakhon Chum Temple

Located in Mueang Kamphaeng Phet District Kamphaeng Phet Province Built with the city of Nakhon Chum as the city’s temple The most important thing within the temple is Phra Borommathat Nakhon Chum Maha Chedi Beautiful with architecture and gold Like a pagoda Shwedagon in Burma City It is a pagoda that contains nine relics of the Lord Buddha. After entering and worshiping As met with the Buddha himself It is a Phra Borommathat Chedi that has been with Kamphaeng Phet since the time of Nakhon Chum town for more than 600 years. Prof. 2414 Sapo (Sapo Or Phraya Taka) and Karen wood merchants have faith to renovate Phra Chedi, Wat Phra Borommathat,ufabet Nakhon Chum By creating an original base cover The pagoda has the shape as seen today. Inside contains nine relics of the Lord Buddha, which is another sacred place of Kamphaeng Phet. In addition, there are many important religious sites within the temple, such as the old temple hall, the Viharn temple, the reclining Buddha hall, and the Ruean Thai hall. In order to be a source of knowledge to the community