พฤษภาคม 26, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นที่ตั้งหลักเมือง ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง รอบๆ ทิศเหนือ ของ สนามหน้าเมือง มี

พื้นที่ โดยประมาณ ๒ ไร่ มีตึกทั้งปวง 4 ข้างหลัง ข้างหลัง กึ่งกลาง เป็น ที่ ติด

ตั้ง ของศาล หลักเมือง ดีซน์ ห้มีลักษณะ เหมือน ศิลป์ ศรีวิชัย เรียก ว่า ทรง

เหมราช ท่าทาง ส่วน ตึก เล็ก ทั้งยังสี่ ข้างหลัง นับว่าเป็น บริวาร สี่ ด้าน เรียก ว่า

ศาล จตุๆ โลกเทวดา มี พระเสื้อ เมือง ศาล พระ ทรง เมือง ศาล พรหม เมือง รวม

ทั้งศาลพรบันดลเมือง วางศิลาฤกษ์ ช่วงวันที่ ๔ ส.ค. พุทธศักราช ๒๕๓๒

ส่วน ตึก เล็ก ๔ ข้างหลัง นับว่าเป็น บริวาร ประจำ ด้าน อีกทั้ง ๔ เรียกว่า ศาลจ

ตุๆ โลกเทวดา มี พระเสื้อเมือง , พระทรงเมือง , พรหม เมือง , รวมทั้ง พระ

บันดลเมือง วางศิลาฤกษ์ ช่วงวันที่ ๗ พ.ค. พุทธศักราช ๒๕๓๕ เสร็จสิ้นในปี

พุทธศักราช ๒๕๔๒ ผู้ออกแบบ ตึก ศาล หลักเมืองเป็น ยุทธ ท้องนา โมรากุล

ตรงนี้ เปรียบ สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ รอ ปกปักรักษา บ้านเรือน ให้ พ้น จาก อันตราย ต่างๆ พวก

เรา อาจจะ เคยทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมือง จากคำลือมาหลาย

ต่อหลายที่ ผ่าน องค์ จตุคามรามเทพ เทพเทวดารักษา เมือง ซึ่ง อยู่ บน เสา

สูงสุด ของ หลักเมือง นานาประการ เรื่องราวสมัครบาคาร่า

เริ่ม ตั้งแต่ องค์ เสาหลัก เมือง ทำด้วย ไม้ตะเคียนทอง ที่ ได้มา จาก เทือกเขา

ยอด เหลือง เทือกเขา ลูก หนึ่ง ใน ทิวเขา นครศรีธรรมราช ภาควิชา ตัด ฟันได้ ตัด

ต้น ตะ เคียน เหลือ ความ ยาว 4 เมตร จำเป็นต้องใช้ช้าง ดึง ลงมา จากยอด

ดอย เมื่อช้างดิ่งตอนต้น ไม้ตะเคียนทอง ไม่ยินยอม ขยับเขยื้อน แต่ว่า เมื่อ

แผนกตัด ฟัน ได้จุด ธูป บอก กล่าว ช้าง ก็ สามารถ ลากจูง ได้ตามเดิม วัน แรก ที่

แห่ เสาหลัก เมือง ที่ แกะ แล้วก็ ตกแต่ง เสร็จ แล้ว ลงเรือ ศรีวิชัย โบราณ เลียน

แบบ จาก ที่พักผู้กำกับฯ ไป ยังหน้าวิหารหลวง เวลาที่ เชิญ เสาหลักเมืองจาก

เรือ เลียนแบบ ลง ตั้งกับพื้น ลาน หน้าวิหารหลวงนั่นเอง ได้กำเนิด การเกิด

ดวงตะวัน ทรงกลด ใน ที่ นั้น โดยทันที อย่าง น่ามหัศจรรย์ วันนั้น ได้ กำเนิด

ฝนตก หนัก มากมาย ใน เขตภูเขาต้นน้ำ ทางด้านตะวันตก ของ เมือง ส่งผลให้

น้ำป่า ‘ไหล แทบ ล้น ฝั่ง ท่า ดี แล้วก็ ลำคลอง พระพรหม โลก วัวควาย ที่ ราษฎร

ล่าม เอาไว้ภายใน ลำคลองตาย ไป หลายตัว ในขณะที่ ตอน นั้นเป็น ฤดูแล้ง

หรือ แม้กระทั้ง การ ประกอบพิธี บาป ที่เกี่ยวกับ หลักเมือง นครศรีธรรมราช โดย

เฉพาะอย่างยิ่งพิธีการ ที่โล่งแจ้ง ชอบ มี ฝน โปรยปราย เม็ด ปรอยๆ เกือบทุก ครั้ง

ใน พิธีการ ต่างๆ และก็ อีก หลาย เรื่องราว แปลก อีกเยอะแยะ ที่ บางทีก็อาจจะ

พิมพ์เล่า ให้ ทุกคน ฟังได้ หมด