ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองขาว

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองขาว เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการทอผ้ามาเป็นเวลานานโดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตผ้าขาวม้าร้อยสีในรูปแบบต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ของใช้

เดิมทีการทอผ้าในหมู่บ้านมักใช้ ‘ฝ้าย’ เป็นวัตถุดิบและใช้สีจากธรรมชาติ เช่น สีของเปลือกไม้หรือส่วนประกอบของไม้ ภายหลังพบปัญหาสีธรรมชาติไม่คงทน เมื่อใช้ผ้าเป็นเวลานาน ผืนผ้าจะมีสีซีดหรือจางลง

จึงมีการนำเอา ‘ไหมประดิษฐ์’ มาทดลองใช้เพื่อเพิ่มสีสันในผืนผ้า พบว่าให้สีสันที่หลากหลายสวยงาม เมื่อนำมาทอเกิดสภาวะคงตัว ไม่หด ไม่ยืด ซักน้ำสีไม่ตก โดยเฉพาะผ้าขาวม้าลายตาจัก ที่เป็นลายผ้าดั้งเดิมของคนโบราณและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

เป็นชุมชนที่มีประวัติความมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังสงครามชาวบ้านที่พากันหลบหนีภัยสงครามไปอยู่ตามเขากันเป็นเวลานาน ก็มารวมตัวกันทำกินบริเวณริมหนองน้ำใหญ่ที่

เรียกว่า หนองหญ้าดอกขาว ต่อมาชื่อหนองน้ำได้กลายเป็นชื่อเรียกสั้นๆ ว่าufa หนองขาว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ชาวบ้านหนองขาวยังคงรักษาความเชื่อพื้นบ้าน ประเพณีพิธีกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สืบทอดต่อมาได้

อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการปรับเปลี่ยนนั้นเองที่แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านหนองขาวเป็นผู้มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อตอบรับและต่อสู้ต่อกระแสการรุกรานของวัฒนธรรมโลกานุวัตรด้วยวิธีการที่หลากหลาย และผสมผสานความรู้ทั้ง ของเก่า และใช้ประโยชน์จาก ของใหม่