พฤษภาคม 25, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียก ว่าเขื่อนคลองท่าด่าน เป็น เขื่อนคอนกรีต อัดบดยาวที่ สุดในประเทศไทย รวมทั้งในโลก ตั้งอยู่ ที่ บ้าน ท่าด่าน ตำบล หิน ตั้ง อำเภอ เมือง

จังหวัดนครนายก เป็น เขื่อน ที่ มี ทิวทัศน์วิวงดงาม เหมาะสม แก่ การพักผ่อน

หย่อนใจ ดู ทิวทัศน์ ทำขึ้น ตาม แนว ความคิด ของ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทร

มหา ภูเขา ไม่ พลอดุลย อำนาจ เพื่อ เก็บกักน้ำในตอนหน้า ฝน เอาไว้ในฤดูแล้ง

รวมทั้งควบคุม ไม่ ให้กำเนิด อุทกภัย บ้านที่พัก ประชาชน ไร่รวมทั้งพื้นที่ การกสิ

กรรม ใน ฤดูฝน โดยสร้าง ครอบ ฝ่าย ท่า ด่าน เดิม ตัวเขื่อน มีเขื่อนหลัก และก็

เขื่อน รอง สร้าง ด้วย คอนกรีต บด อัด ตอนนี้ เป็น เขื่อน คอนกรีต บด อัด ที่ มี ความ

ยาว ที่สุดใน โลก มีความยาวรวม 2,593 เมตร ความสูง ( สูงสุด ) 93 เมตร

รับ น้ำ ที่ไหล จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตก เหว แดนนรก ลงสู่ อ่าง

เก็บน้ำมี ปริมาตร 224 ล้าน ลบมัธยม ผลดี มีน้ำ สำหรับการ ทำ ทำการเกษตร

การ อุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหา ดินกรด เป็น แหล่ง เพาะพันธุ์ ปลารวมทั้ง ทุเลา

น้ำท่วม เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ ใหม่ ของ จังหวัดนครนายก โดย เปิด ให้ นักเดิน

ทาง เดินทางมา ดูทิวทัศน์ เหนือ ส้น เขื่อน สามารถ แลเห็น เมือง จังหวัด

นครนายกแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถึงที่เหมาะ สัน เขื่อนบาคาร่า ufabet

เขื่อนคลองท่าด่าน ฯ เพื่อ คุณประโยชน์ สุข ของ ประชากร

ㆍ แหล่งน้ำา และก็ ระบบ ชลประทาน ขนาดใหญ่ ท่า สามารถ เก็บกักน้ำรวมทั้งแบ่ง

สรร น้ำ อย่างมีระบบ สำหรับ พื้นที่ ทำไร่ รวมถึง แหล่งน้ำ เพื่อ การ อุปโภค – บริโภค

ของ จังหวัด

ㆍ ทุเลา น้ำท่วม แก่พื้นที่ ทั้งคู่ ฝั่ง ของ แม่น้ำ จังหวัดนครนายก

* เกษตรกรได้รับ ผลดี จาก โครงงาน ราวๆ 5 , 400 ครอบครัว

ㆍใช้น้ำ ชลประทาน ชำระล้าง ดินกรด กระทั่ง สมควร แก่ การใช้เพาะปลูก

ㆍ เป็น แหล่ง เพาะพันธุ์ ปลา แล้วก็ แหล่ง ประมงน้ำจืด

ㆍ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสงวน ที่ ใหม่

ㆍเศษฐกิจของ จังหวัดนครนายก ขยายตัว ประชาชน มีรายได้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ