กันยายน 30, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ นครสวรรค์ เป็นภูมิปัญญาที่มีมรดกตกทอดมากกว่า 200 ปี เป็นชุมชนชาวมอญ ที่ได้อพยพมาจาก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาตั้งถิ่นฐานมีมากพอที่จะประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผา

เป็นชุมชนที่อพยพมาจากปากเกร็ด โดยมาทางเรือรวมกัน 4 ครอบครัว ufabetคือ ตระกูลช่างปั้น ตระกูลเลี้ยงสุข ตระกูลแก้วสุทธิ ตระกูลเรืองบุญ

จนเป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตด้านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดของชุมชนด้านภูมิปัญญา การทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเยาวชนรุ่นหลังและผู้มาเยี่ยมชม