พฤษภาคม 26, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เจดีย์บ้านหัวแหลม

เจดีย์บ้านหัวแหลม

เจดีย์บ้านหัวแหลม

เจดีย์บ้านหัวแหลม ตั้งอยู่ ใกล้กับท่าเรื่อประมง บ้านหัวแหลม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ความเด่นที่น่าดึงดูด คือเจดีย์สีขาว ดั้งเดิม ที่ตั้งอยู่ บนหิน กึ่งกลาง

น้ำทะเล ประชาชน เรียกกันว่า “เจดีย์ บ้าน หัวแหลม” เป็นเจดีย์ ที่ แก่ กว่า 200

ปี เช้าใจกันว่า สร้าง ไว้ เป็น เครื่องยึดเหนียว จิตใจ ของคนหาปลา โดยมี สะพาน

ไม้ พิง ผ่าน หิน น้อย ใหญ่ ยื่น ยาว ออก ไป ใน สมุทร ระยะทาง ได้ราว 50 เมตร

เพื่อ เป็น ทางเท้า ไป สักการะบูชา เจดีย์บ้านหัวแหลม

เจดีย์ บ้าน หัวแหลม ตั้งอยู่ ใน ทาง เดียว กับ จุดสำหรับเพื่อชมวิวเนินราชินี สถาน

ที่เที่ยว มีชื่อเสียง ของ เมืองจันท์ เมื่อ ถึง จุดสำหรับชมวิว ราชินี ขับขี่รถ ถัดมา ราว

1 ก ม ก็กำลังจะถึงท่จอดเรื่อซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์บ้าน หัวแหลม เมื่อ มาถึง

ท่าจอดเรือ หยุด รถยนต์ ไว้ รอบๆ ที่จอดรถ แล้ว นั่ง จักรยานสามล้อ เข้าไป ยัง ท่า

จอดเรือ คนละ 10 บาท (ไป -กลับ โดยมีสะพานไม้ริมฝั่ง จาก ท่าเรือ ไป จน

กระทั่ง จุด สักการเจดีย์แทงบอลออนไลน์

กลางทาง ก์ สามารถ ถ่ายภาพ ดู ทิวทัศน์ สมุทร ไป ได้ เรื่อย ไป จนกระทั่งลาน

สักการบูชา มอบ ธูปเทียน พวงดอกไม้ ดอกไม้ ตามเชื่อถือ จากลาน สักการะ

บูชา จะ เห็น เจดีย์ สีขาว บน หิน อยู่ ไม่ไกล แม้มา ท่องเที่ยว ใน ตอนเวลาเย็น ซึ่ง

ตรงเวลา ดวงตะวันตก บรรยากาศ ของตรงนี้ ก็งดงาม