กันยายน 30, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

แกรนด์แคนยอน ขนอม

แกรนด์แคนยอน ขนอม

แกรนด์แคนยอน ขนอม

แกรนด์แคนยอน ขนอม ตั้งอยู่ ใน อำเภอ ขน อม จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่ ไกล จาก สวนปลาตอดตาสรรค์ โดยตั้งอยู่ริมทางดูได้ง่าย มากมายพี่นที่รอบๆ มีลักษณะ เป็นลาน

หิน แล้วก็ ดิน สีขาว มีแห่ง หิน รูปร่าง ประหลาดตา ที่เกิด ขึ้น เอง ตาม ธรรมชาติ ดั่ง

ตระ หงาน ขึ้นมา เด่น กึ่งกลาง แองน้ำ สี เขียว แปลงเป็น ภาพที่ผิดตา ทำให้คน

ที่ ผ่านไป มา ใน ทาง นี้ นิยม แวะ มา ถ่ายรูป เพียงพอ รต เท รต โก้ๆ เพราะว่า มี จุด

ถ่ายรูป น่าดึงดูด หลาย มุม

พื้นที่รอบๆ ของ ขนอม แกรนด์เคนยอน เป็นลานดิน สำหรับ เดิน ที่มีเทือกเขา

หิน ตั้งอยู่ หิน มีสีเทา แล้วก็ เป็น ชั้น หิน ถูก กัด สึกกร่อน ตาม ธรรมชาติ แปลงเป็น

ริ้วลาย ที่งดงาม มีสระ ขนาดเล็กอยู่ ข้างหน้า น้ำในสระมี สีเขียว รวมทั้งมี

แท่ง หิน โผล่ พ้น น้ำขึ้น มา เด่น เพียงแค่ อย่างเดียว

อีก หนึ่ง มุมถ่ายรูป คู ลๆ เป็นกอง หิน ที่สุง ขึ้นไป จากพื้นดิน สามารถ เดิน ขึ้นไป

ยืนหรือ นั่ง โพสต์ ท่า หรู คู ลๆ กัน ไป ขนอม แกรนด์ แคน ยอน ไม่ เก็บค่า เข้าชม

สามารถ เข้าไป ดู ได้ตลอดวัน โดย ปากทางเข้า จะ มี ซุ้ม ขาย เครื่องดื่ม เล็กๆ ตั้ง

อยู่ ข้างหน้า