ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์

โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์

โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์

โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็น โบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกซึ่ง จำลองแบบ มาจากโบสถ์นอตเตอร์ดัม ในประเทศ ประเทศ

ฝรั่งเศส เป็นหน้าต่าง โค้ง แล้วก็ ประดับโดยการใช้ลายจลุ โดย รอบกาย โบสถ์

เป็น ศิลป์ แบบ โกธิค มี รูป นักบุญ ในศาสนาคริสต์ รูปปั้น พระ แม่มารี สีหน้า

ท่าทางสงบ เปียม ประกาย เมตตายืนอยู่หน้าวิหาร

เมื่อเดิน เข้าไป ด้านใน โบสถ์ ก็ จะได้ ส้มผัสกับ ตึก ที่ เป็น โถงเตียนโล่ง มีทาง

เดินเป็น ชั้นลอยอยู่ ทั้งสองข้าง ตึก แต่งแต้ม ตกแต่ง กระจกสี เป็น รูป นักบุญ องค์

ต่างๆ ใน ศาสนาคริสต์ ข้างใน มี แต่ว่า ความเงียบสงบ เย็น และก็ สวยงาม ด้วย

ศิลป์ตกแต่ง แบบ ยุโรป ตีก อัน สวยสดงคงามนี้ ยืนหยัด ผ่าน ยุคสมัย มากมาย ว่า

ศตวรรษ โบสถ์แม่พระถือกำเนิด ไม่ได้ เป็น เพียงแต่ โบสถ์ ที่ งคงาม ที่สุด แค่นั้น

ถ้าเกิด ยัง เป็น ศูนย์รวม เชื่อถือ ของ ผอง ชาวคริสต์ ทั้งผอง ครอบคลุม ไป ทั่วหาด

ทิศตะวันออก ที่เดียว

เดิน ผ่าน สะพาน นิรมล เพื่อ ไป ยัง ชุมชน เก่า บน สะพาน พวกเรา สามารถ แลเห็น

บ้านเก่า ตั้ง เรียงราย ไป ตาม ชายน้ำ จัน ทบูร

แผนที่ ชุมชน เก่า เจาะจง พิกัด ของ บ้านเมือง แล้วก็ ตึก โบราณ แต่ละ ที่ ว่า ตั้งอยู่

ถูกจุด ใดบ้างเพื่อที่จะได่ให้พวกเรา ได้ มีแนวทาง สำหรับเพื่อการเดินดู ซึ่งชุม ดู

นี้ เป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งเรียงราว ยาว เป็น เส้นตรงไป ตามตรอก เล็กๆอาจมี ซอก

ซอยเล็ก ซอกซอยน้อย

บ้าน 69 ศูนย์ การเรียน ชายน้ำ จัน ทบูร เป็น สถานที่ จัดธุระรรม ต่างๆ เป็น แหล่ง

เก็บรวบรวม เผยแพร่ วิชาความรู้ ประจำ ชุมชน เป็นบ้า น โบราณ ที่ เก็บ เรืองราว

ของ ชุมชน ชายน้ำ จัน ทบูร มี รูป ของ ชุมชน ที่ สะท้อน เรื่องราว วิถีชีวิต ของตรงนี้

ได้ อย่างดีเยี่ยม

เมื่อเดิน เข้าไป ด้านใน ก็ จะเจอ มุมถ่ายรูป น่ารักน่าเอ็นดูๆ อยู่ หลายมุม ที่ สะดุด

ตา ก็อาจจะ เป็น รูปถ่าย ขนาดใหญ่ ที่ตั้ง อยู่ ข้างหลัง ท่ามกลางสวน อัน ร่มรื่น

ของต้นไม้ เป็นภาพ ที่งามมากมาย

ป้ายชื่อ แสน เก๋ ของร้านค้า เสน่ห์ จันทร์ เป็นร้านค้า ของที่ระลึก ที่ เก็บรวบรวม

เอางาน ผลิตภัณฑ์ ประจำถิ่น แล้วก็ ของกิน ประจำาถิ่น ใน ต้นแบบ ของ ชาว จันท์

มา ให้ นักเดินทางได้เลือกเฟัน อีกทั้ง ผลไม้เปร รูป และก็ ของฝาก แฮนด์เมด

ต่างๆ

ใน ส่วน ของร้านขายของรวมทั้งห้องอาหารต่างๆ แต่ละร้านค้า ไม่ ทำ ร้านค้า ให้

สะดุดตา หรือมีความขัดแย้ง กับ สถานที่ แม้กระนั้น กลมกลืนไป กับ บรรยากาศ

เก่าตามแบบ เดิม ของ ชุมชน ชายน้ำจัน ทบู ร